Jednoglasna podrška novom menadžmentu “Bobasa”

Danas je u sali SO Kotor Varoš održana Posebna sjednica o stanju u KP „Bobas“ Kotor Varoš.

Direktor Bobasa, Slobodan Jurić upoznao je Načelnika i odbornike sa informacijama o stanju u ovom preduzeću i problemima  koji su se stvarali godinama i tako doveli preduzeće  u tešku finansijsku situaciju, zbog ogromnih dugova i obaveza.

Jurić je rekao da su dva najveća problema u ovom preduzeću zemljište koje je izuzeto za potrebe „Bobasa“ zbog čega je pokrenuto više sporova i odvoz smeća iz mjesnih zajednica. On je naglasio da je bilo i zapošljavanja radnika bez osnova i da je najveći problem to što niko ne snosi odgovornost za trenutno stanje.

Prethodni direktor KP „Bobas“ Goran Kušljić izjavio je da ovi  problemi datiraju od mnogo ranije i da je svjestan činjenice da se u prethodnom periodu prekomjerno zapošljavalo. On je takođe rekao da je novom rukovodstvu  ostalo 50.000 KM duga po osnovu poreza i doprinosa.

Načelnik opštine Zdenko Sakan rekao je da Opština trenutno nije u stanju da preuzme obaveze za zemljište oko vodozahvata, zbog kredita koji trenutno vraća, a jedan dio se odnosi na izgradnju kanalizacije koja je predata na upravljanje Komunalnom preduzeću „Bobas“.

Na prijedlog Klubova odbornika SDS, PDP, SP, SNSD, DNS, HDZ, SDA, SRS – Srpska u sigurne ruke usvojena su i dva Zaključka.

Prvi zaključak odnosi se o preduzimanju mjera u cilju unapređenja poslovanja KP „Bobas“.

Zadužuju se Odjeljenje za privredu, Odjeljenje za stambeno komunalne poslove, Odsijek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju da u saradnji sa KP „Bobas“ Kotor Varoš pristupe izradi sljedećih akata, i iste uputi u skupštinsku proceduru: Odluka o komunalnom redu; Pravilnik o uslovima i načinu odvoza smeća u gradu i mjesnim zajednicama; Odluka o javnoj kanalizaciji i Odluka o upravljanju seoskim vodovodima.

Zadužuje se Načelnik opštine da u roku od 7 dana formira radnu grupu koju će sačinjavati po jedan predstavnik iz opštinske uprave Opštine Kotor Varoš, KP „Bobas“ i savjeta mjesnih zajednica  čiji će zadatak biti da utvrde putne pravce i sačine bazu podataka domaćinstava kojima će se vršiti usluga odvoza smeća u mjesnim zajednicama.

Da KP „Bobas“ dogovori sa mjesnim zajednicama preuzimanje seoskih vodovoda, a ukoliko se ne postigne dogovor, da Opština u saradnji sa KP „Bobas“ obezbijedi čišćenje i hlorisanje seoskih bazena.

Opština Kotor Varoš treba da pruži punu podršku Komunalnom preduzeću za obavljanje dopunskih djelatnosti za koje je registrovano, u skladu sa raspoloživom mehanizacijom, kako bi KP „Bobas“ ostvarilo dodatne prihode naplatom izvršenih dopunskih usluga.

Opština Kotor Varoš daje punu podršku Komunalnom preduzeću za korištenje svih mehanizama naplate potraživanja od korisnika komunalnih usluga, uključujući i imena dužnika.

Obaveza   postavljanja revizionog šahta je na korisnicima kanalizacione mreže. Ukoliko korisnik kanalizacione mreže nema tehničkih mogućnosti za postavljanje šaht priključka, dužan je obratiti se KP „Bobas“ za postavljanje istih, uz adekvatnu naknadu.

Rok za realizaciju ovog Zaključka je 60 dana od dana stupanja na snagu Zaključka.

Drugi Zaključak odnosi se o preduzimanju imovinsko-pravnih  mjera u cilju unapređenja poslovanja ovog preduzeća.

Nadležni organi opštine Kotor Varoš u narednom periodu moraju preduzeti sve neophodne mjere u cilju rješavanja pitanja titulara prava vlasništva nad izuzetim zemljištem za vodozahvatno područje.

O preduzetim mjerama izvještavati Skupštinu jednom godišnje.

Rok za realizaciju ovog Zaključka je dvije godine od stupanja na snaku Zaključka.