КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ БОБАС „ А.Д.КОТОР ВАРОШ: Анализа активности у пословној 2018.години и планови у наредном периоду

Комунално предузеће „Бобас“а.д.-Котор Варош крајем 2016.године је било доведено у безизлазну ситуацију са великим губитком. Преузимањем нова управа предузећа на челу са директором Слободаном Јурићем и запосленима успјела је да пословне године 2017. и 2018.годину преданим радом заврши са позитивним финансијским резултатима. Позитиван финансијски резултат у 2017.години резултирао је да у 2018.години дође до повећања цијене рада запослених са тадашњих 130 на нову цијену рада од 140. Исто тако позитиван финансијски резултат у 2018.години резултирао је да управа предузећа у марту 2019.године повећа коефицјенте запосленима у распону од 5-10% . Остварени резултати у 2019.години биће одредница за бољитак примања запосленима и у 2020.години.

Предузеће је у 2018.години континуирано вршило услуге у оквиру основних и споредних дјелатности и то:

 1. Редовно снабдијевало град водом за пиће, која је бактериолошки и хемијски исправна, по налазима Института за јавно здравство Бања Лука.У извјештајном периоду урађено је 24 бактериолошка и хемијска прегледа воде и сви су били исправни. Примарна и секундарна водоводна мрежа је редовно одржавана, кварови отклањани без већих прекида у снабдијевању. Због проблема са читањем воде, набављено је 10 комада водомјера за даљинско читање. У циљу ефикаснијег санирања кварова набављена је потребна опрема за рад:
  • Машина за варење ПХД водоводних цијеви,
  • Вибро-набијач,
  • Сјекачица за асфалт,
  • Алат за рад водоинсталатера.
 2. Редовно одржавање канализационе мреже и чишћења сптичких јама у циљу заштите и очувања еколошки здраве животне средине,
 3. Прикупљање и одвоз чврстог комуналног отпада са подручја града и мјесних заједница на Регионалну депонију Рамићи врши се по устаљеном распореду, са три камиона капацитета 12 т свакодневно, а по потреби укључује се мањи камион 3,5 т за неприступачна мјеста. За одлагање комуналног отпада набављено је:
  • 7 контејнера од 5м3,
  • 32 комада од 1100 л,
  • канте за домаћинства од 120 л = 120 комада,
  • канте за домаћинства од 240 л=240 комада,
  Наведене комуналне канте наше редовне платише могу да купе у оквиру предузећа по набавним цијенама и тако себи олакшају а и предузећу одвоз комуналног отпада.
  Предузеће је одлучило уредити Градску депонију за одлагање органског (биоразградивог) отпада и активно врши рециклажу картона и најилона. Такође извршена је припрема и насипање подлоге за темеље гаража за специјална возила.

У циљу задовољавајућег снабдијевања града водом за пиће приоритетне активности у у наредном периоду су:

 1. Реконструкција и модернизација хлорне станице,
 2. Реконструкција водовода Соколине,
 3. Изградња бунара већег капацитета и дубине,
 4. Повећање капацитета изворишта „Бијело поље“, изградњом прагова на ријеци Врбањи.

Позитивни економски параметри у 2018.години резултат су предузетих пословних активности у 2018 години које су утицале на:

 1. Остварење планираних резултата,
 2. Остварени приходи већи од расхода,
 3. Позитиван резултат пословања, остварена добит и позитивни економски параметри,
 4. Остварен принос по акцији,
 5. Смањење дугова,
 6. Повећање наплативости.

Приједлог активности у наредном периоду:

 1. Повећање прихода и остварење позитивног резултата пословања,
 2. Обезбјеђење услова за нормално и континуирано вршење услуга,
 3. Реализација планираних инвестиционих активности,
 4. Набавка адекватне и осавремењавање опреме за рад, с циљем унапређења услова рада.

Предузеће активно учествује у програму Аqвасан мреже који се односи на „Неприходовану воду“ а неприходована вода се односи на губитке воде у оквиру система услед крађе воде и услед недетектованих кварова који нису видљиви. Учешће у наведеном програму већ даје резултате па су откривени поједини нелегални прикључци и скривени кварови те ће се са наведеним активностима наставити и у наредном периоду.
Независна служба ревизије усвојила је финансијске извјештаје предузећа и оцијенила их позитивним. Комунално предузеће активно сарађају са Удружењем Водовода Републике Српске и прати све пројекте које су од значаја за предузеће и за наше кориснике те смо за Свјетски дан вода 22.март спровели акцију на подручју општине Котор Варош гдје смо дјеци узраста других и трећих разреда подјелили брошуре у којима сликовито и поучно се дјеци преноси значај очувања вода и брига за животну средину у којој живе.
Предузеће је у 2018.години изабрано на тендеру за проширење водовода према Забрђу те је као извршилац радова од стране надзорних тијела успјешно оцијењено за извршене радове на првој фази,а исто тако и у текућој 2019.години успјешно реализује радове изградње водовода према Забрђу-фаза два.