Котор Варош: Јавни позив за приправнике

На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 46. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:3/14, 4/16 и 7/16),тачке 10. Одлуке о реализацији пројекта подршкe стицању радног искуства младих у статусу приправника које финансира Општина Котор Варош за 2017.годину („Службени гласник Општине Котор Варош“, број:5/17) Начелник општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
У ПРОЈЕКТУ ПОДРШКE СТИЦАЊУ РАДНОГ ИСКУСТВА МЛАДИХ У СТАТУСУ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНИ КОТОР ВАРОШ ЗА 2017.ГОДИНУ

1.ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

Расписује се Јавни позив у Пројекту подршкe стицању радног искуства младих у статусу приправника у општини Котор Варош за 2017. годину (у даљем тексту: Јавни позив).
Пројекат има за циљ оспособљавање младих лица високе стручне спреме за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци.
Субвенције су намијењене послодавцима за запошљавање приправника који имају пребивалиште на територији општине Котор Варош. Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.
Укупна вриједност средстава за запошљавање приправника која ће се расподијелити путем Јавног позива износе 85.074,58 КМ.

Пројектом је обухваћено суфинансирање за рад 12 младих високо образованих кадрова.
Приправнички стаж за лица са ВСС је 12 мјесеци.
Општина Котор Варош овим пројектом финансира нето плату приправника са ВСС у износу од 500 КМ и припадајуће порезе и доприносе из личних примања, тако да је бруто износ по приправнику 829,19 КМ.
Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику исплатити већа средства од предвиђених.

2.ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ

Право учешћа имају јавне установе и јавна предузећа чији је оснивач или суоснивач Општина Котор Варош, односно у коме Општина посједује више од 50% акција.

Послодавац може конкурисати за одобравање средстава под сљедећим условима:
1) Да је регистрован у складу са законским прописима;
2) Да је оснивач или суоснивач корисника субвенције Општина Котор Варош, односно у коме Општина посједује више од 50% акција;
3) Да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
4) Да према кориснику није покренут поступак престанка рада у складу са законом;

3.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Општине Котор Варош у рубрици Јавни позиви и у шалтер сали Општине.

Уз захтјев се доставља и сљедећа документација:
1.Рјешење о оснивању правног лица;
2.Рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи Републике Српске(ЈИБ);
3.Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (из Пореске управе Републике Српске) за претходну годину.
4.Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (обавјештење из Републичког Завода за статистику).

4.ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА-КОРИСНИКА СУБВЕНЦИЈЕ

Обавезе послодаваца – корисника средстава су:
-да у року од 30 дана од дана потписивања уговора о одобравању средстава прими приправнике у радни однос и са истим закључи уговор о приправничком раду у складу са
законским прописима и интерним актима послодавца;
-да омогући Општини да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца;
-да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Општину.

Корисник субвенције, дужан је да достави доказе о заснивању радног односа за лица која се запошљавају, најкасније у року 35 дана од дана потписивања уговора за кориштење субвенције.
Уколико корисник субвенције, у предвиђеном року, не достави доказе из претходног става, сматраће се да је одустао од захтјева, а уговор престаје да важи.
У случају да неко од корисника субвенције одустане од захтјева, право на субвенцију оствариће подносиоци пријава – према редослиједу, на претходно утврђеној ранг листи.
Уколико послодавац – корисник субвенције, на захтјев лица које је запослио, раскине радни однос са истим, дужан је да заснује радни однос са другим незапосленим лицем за преостало вријеме, утврђено уговором.
Ако послодавац – корисник субвенције, откаже уговор о обављању приправничког стажа без кривице запосленог, или престане са обављањем дјелатности, прије истека рока утврђеног уговором, или не измирује обавезе према Пореској управи Републике Српске, дужан је да врати цјелокупан износ субвенције, уз прописану законску камату.
Корисник код којег се утврди ненамјенско коришћење одобрене субвенције, у наредних 5 година неће моћи остварити право на субвенције које додјељује Општина.
Корисник субвенције дужан је да редовно уплаћује доприносе за здравствено и пензионо осигурање, те да квартално доставља доказ о уплати наведених доприноса.
Субвенције послодавцу за запошљавање приправника дозначавају се по пријему радника, мјесечно, до 20.у мјесецу за претходни мјесец.

5.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивањана веб страници Општине.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Број: 02-014- /17
Датум: 27.03.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зденко Сакан