Н А Р Е Д Б A o начину и условима трошења воде из јавних водовода

Због насталих смањења количине питке воде у јавним водоводима услед сушног периода и опасности по становништво , на основу члана 43. Статута општине Котор Варош и члана 58. Одлуке о управљању  и начину одржавања јавног водовода (Сл. Гласник општине Котор Варош бр. 3/13 ) , д о н о с и м

Н  А Р Е Д Б У

                           О начину и условима трошења воде из јавних водовода

     I

Наређује се строга рационалност у кориштењу воде из градског водовода

                                 II

Корисници који воду из градског водовода користе у индустријске сврхе по одобреној дјелатности , дужни су крајње рационално исту користити у периоду трајања наредбе

                                    III

Забрањује се кориштење воде из јавних водовода на подручју општине Котор Варош за залијевање башта , усјева  ,травњака , цвијетњака и других отворених површина  , затим прање тротоара , тргова , асфалтираних површина , аута,тепиха и других прања на отвореном простору , као и свих других ненамјенских трошења воде из водовода

IV

Наредба ступа на снагу одмах и трајаће док се не обезбједе потребне залихе воде у јавним водоводима

V

Свако непоштовање наредбе санкционисаће се у складу са Одлуком о јавном водоводу

VI

Задужује се Одсјек за инспекцијске послове , комунална полиција и Одјељење за стамбено комуналне послове Општинске управе општине Котор Варош да прати провођење мјера из ове Наредбе

Број_________/17                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум:14.08.2017.године                                                                       Зденко Сакан