Обавјештење за породице са троје и више дјеце

Обавјештавају се породице са троје и више дјеце да могу поднијети захтјев за Поносну картицу Републике Српске.

Право пријаве на исто имају породице или родитељи са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно.

Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију (оригинал или овјерену копију) доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа), родне листове за дјецу, фотокопија личне карте подносиоца захтјева, увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији оштине Котор Варош.

Захтјев са прилозима доставити лично на шалтер за пријем поднесака Општинске управе општине Котор Варош или поштом на адресу: Општина Котор Варош, Цара Душана бб, 78220 Котор Варош.

Наведену документацију потребно је предати у оригиналу или овјереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за подношење пријава је од 5, до 15. априла 2021. године. За све додатне информације можете се обратити Одјељењу за друштвене дјелатности на број телефона: 051/784-396 или у канцеларији број 19.