Одлука о радном времену у дане празника

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 67.став 1. Статута општине Котор Варош (“Службени гласник општине Котор Варош“, број:10/17), Начелник општине је донио Одлуку о одређивању предузећа, установа и других организација са подручја општине Котор Варош која су дужна да раде у дане празника Републике Српске.

Члан 1.

У дане републичких празника: Нова година (1. и 2. јануар), Дан Републике (9. јануар), Међународни празник рада (1. и 2. мај), Дан побједе над фашизмом (9. мај), Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ (21. новембaр), ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

1. Комунално предузеће “Бобас“ АД Котор Варош, према распореду и програму рада предузећа,

2. РЈ “Електродистрибуција“ Бања Лука, Пословна јединица Котор Варош, према распореду и програму рада предузећа,

3. Дом здравља “Свети Пантелејмон“ Котор Варош са службом хитне помоћи, према распореду и програму рада установе,

4. Aпотеке у времену од 08,00 до 14,00 часова,

5. Предузећа за превоз путника, према утврђеном реду вожње за дане празника,

6. Правна лица и предузетници који обављају пекарску дјелатност у времену од 0,00 до 24,00 часа,

7. Трговине на мало погребном опремом у времену од 08,00 до 14,00,

8. Угоститељски објекти у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељскимобјектима на подручу општине Котор Варош.

Члан 2.

У дане републичких празника наведених у члану 1. став 1. ове Одлуке не могу да раде друга предузећа, установе и организације са подручја општине Котор Варош, осим оних које су набројане у претходном члану.

Члан 3.

Ова Одлука се доноси ради задовољења неопходних потреба грађана у дане празника Републике Српске, а за све остале дане примјењује се Одлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску занатску и услужну дјелатност на подручју општине Котор Варош (“Службени гласник општине Котор Варош“, број: 10/13, 6/16и11/19) и Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју општине Котор Варош (“Службени гласник општине Котор Варош“, број: 10/13).

Члан 5.

За предузећа, установе и друге организације са подручја општине Котор Варош који не буду поштовали одредбе ове Одлуке примјењиваће се санкције за учињени прекршај у складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), Одлукe о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску занатску и услужну дјелатност на подручју општине Котор Варош и Одлукe о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју општине Котор Варош.

Члан 6.

Надзор и контролу провођења ове Одлуке вршиће Тржишна инспекција и Комунална полиција Општинске управе општине Котор Варош.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању предузећа, установа и других организација са подручја општине Котор Варош која могу да раде у дане празника Републике Српске (“Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/10) и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању предузећа, установа и других организација са подручја општине Котор Варош која могу да раде у дане празника Републике Српске (“Службени гласник општине Котор Варош“, број: 5/12).

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Котор Варош.