Школе „запињу“ на запошљавању

У Инспекторату истичу да је од укупно 1.040 контрола, колико их је Просвјетна инспекција извршила у овој години, 737 урађено у области основног и средњег образовања.

„Од 737 извршених контрола у оквиру основног и средњег образовања, 234 су биле неуредне. На основу учињених пропуста, Републичка просвјетна инспекција је основним и средњим школама изрекла 229 различитих управних мјера, којима је наложила благовремено отклањање уочених неправилности“, наводе у Инспекторату.

Спасоје Васиљевић, предсједник Актива директора средњих школа добојске регије, рекао је да га не чуди податак о евидентираним неправилностима.

„Приликом пријема у радни однос постоји тај субјективни дио правилника који оставља простора за пропусте, мада и у овом објективном дијелу може доћи до грешака и пропуста“, рекао је он.

Рекао је да је објективног карактера онај дио правилника који се односи на бодовање, које се тиче радног стажа и времена проведеног на бироу, као и просјечног времена студирања.

Казао је да је субјективног карактера дио који се односи на тестирање и интервју те да он оставља највише простора за неправилности.

„Дио који се односи на интервју је потпуно остављен комисији па комисија процјењује структуру личности и њену погодност за рад у васпитно-образовној установи. Ту не би смјеле да се праве велике разлике између кандидата“, наводи Васиљевић.

И у објективном дијелу вредновања, каже Васиљевић, може доћи до пропуста јер, како истиче, кандидати приликом пријема доносе различите, неадекватне потврде.

„Дешава се да доносе потврде које немају рок трајања, датум издавања је погрешан или донесу потврде, а нису радили у струци, већ им је то само доказ о радном стажу“, казао је Васиљевић те додао да због таквих ствари долази до грешака које се детаљнијом контролом утврде.

Сања Муњиза, предсједница Актива директора основних школа приједорске регије, истакла је да се пропусти дешавају, иако је, како каже, правилник поприлично прецизан.

„Инспектори у школу обично долазе ради контроле пријема у радни однос, да би утврдили да ли постоје пропусти“, тврди Муњиза.

Мирослав Попржен, предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије, рекао је да је правилник веома прецизан, али да су грешке ипак могуће.

„Може се ипак десити да се поткраде грешка, попут грешке у сабирању бодова, која је банална“, каже Попржен.

У Инспекторату РС су нагласили да се пропусти које инспектори најчешће констатују у основним и средњим школама односе, осим на процедуре за попуну упражењених радних мјеста, на формирање и рад стручних органа школе и органа управљања и руковођења, неажурно вођење евиденције, доношење општих аката школе…

„Посебну пажњу у контроли инспектори обраћају на вршење систематског прегледа запослених у школи јер је законом прописано да они морају обавити систематски љекарски преглед сваке године прије почетка наставе“, истичу у Инспекторату.

Како наводе, инспектори контролишу доношење годишењег програма рада, вођење матичних књига, дневника, уписа ученика, избор наставника и стручних сарадника и друге параметре који су неопходни за редовно функционисање образовних уставнова.

Казали су да је пракса Републичке просвјетне инспекције да почетком школске године интензивира контроле у основним и средњим школама због несметаног одвијања наставног процеса.