Услови за остваривање права на старосну пензију у 2022. години

Према Закону о пензијском и инвалидском осигурању у току ове године право на старосну пензију има осигураник који наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, који наврши 58 година и осам мјесеци живота и 40 година пензијског стажа и осигураник жена која наврши 56 година и осам мјесеци живота и 35 година стажа осигурања.

Ови услови се почев од 01. јануара 2022. године мијењају постепеним повећањем границе навршених година живота за четири мјесеца. То значи да сви осигураници који током наредне године наврше 40 година стажа осигурања право на старосну пензију стичу са навршених 59 година пензијског стажа, а жене осигураници са навршених 35 година стажа осигурања и 57 година живота. Напомињемо да у складу са Законом о раду осигураници који испуне један од наведених услова, могу наставити радити до навршених 65 година живота. Ово се не односи на припаднике МУП-а који то право, према прописима, остварују са 40 година пензијског стажа без обзира на године живота.

Постепено повећање старосне границе, за четири мјесеца, на нивоу једне године у поступку остваривање права на старосну пензију, престаје 2025. године када ће право на старосну пензију остварити осигураници са навршених 60 година живота и 40 година пензијског стажа, а жене и са навршених 35 година стажа осигурања и 58 година живота.

Слични услови за остваривање права на старосну пензију су и у земљама окружења, док је у појединим развијеним европским државама старосна граница повећана на 67 година уз одређени прелазни период и постепено повећање од два до четири мјесеца на годишњем нивоу.

ФОНД ПИО