Котор Варош: Расписан конкурс за пријем приправника у општинску управу

На основу чланова 97. и 99. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16), члана 46. Статута општине Котор Варош (“Службени гласник општине Котор Варош”, број: 3/14, 4/16 и 7/16) и тачке 2. Одлуке о реализацији пројекта подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у општини Котор Варош за 2017. годину (“Службени гласник општине Котор Варош “, број: 5/17), начелник општине Котор Варош, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника у Општинску управу општине Котор Варош

I – Расписује се Јавни конкурс (у даљем тексту: Конкурс) за пријем два приправника у Општинску управу општине Котор Варош:

Приправник са високом стручном спремом – дипломирани правник – 1 (један) извршилац;
Приправник са високом стручном спремом – дипломирани инжењер геодезије – 1 (један) извршилац;

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

II– Опис послова

Приправник ће обављати послове на одређено вријеме с циљем оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и полагање стручног испита.

III – Трајање уговора

Уговор о обављању приправничког стажа закључује се на одређено вријеме у трајању до једне године.

IV – Општи услови

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи

V – Посебни услови:

– За приправника са високом стручном спремом – дипломирани правник – да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент

– За приправника са високом стручном спремом – дипломирани инжењер геодезије – да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани инжењер геодезије или први циклус студија са звањем дипломирани инжењер геодезије и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент;

Да нема остварен радни стаж више од једне године у траженом степену образовања након стечене високе стручне спреме.

VI – Неспојивост и сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима.

VII – Потребна документа

Приликом подношења пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова:

Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
Извод из матичне књиге рођених,
Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
Овјерене изјаве о испуњавању општих услова из тачке 4. подтачке 5) и 6),
Оригинал или овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми
Потврда Завода за запошљавање да нема остварен стаж више од једне године након стечене ВСС, у траженом степену образовања (или потврда да се води на евиденцији Завода за запошљавање).

По овом конкурсу могу се прихватити и пријаве кандидата који имају завршен други циклус студија, под условом да имају завршен први циклус студија факултета из тачке 5. конкурса.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави увјерење о општој здравственој способности. Ако прворангирани кандидат не достави тражено увјерење у прописаном року, Комисија ће позвати сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца и ратног војног инвалида, у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Сл. гласник Републике Српске” бр. 134/11, 09/12 и 40/12).

Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова.

Сви кандидати који буду испуњавали услове конкурса биће позвани на интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VIII – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Контакт особа: Асја Стоичков, самостални стручни сарадник за људске ресурсе и персоналне послове, телефон: 051/784-230 локал 106.

Пријаве се могу подносити лично у шалтер сали општине Котор Варош или путем поште, на адресу општина Котор Варош, Цара Душана бб, са назнаком “Пријава на Јавни конкурс за за пријем приправника у Општинску управу општине Котор Варош”.

Број: 03/1-123-1/17/17

Датум: 29.3.2017. године

Начелник општине

Зденко Сакан с.р.